Integritetspolicy för föreningen Statement

1. Inledning

Föreningen Statement hanterar personuppgifter för olika ändamål kopplade till föreningens verksamhet. Den här integritetspolicyn gäller för de tillfällen då du ingår som kund, artist-, samarbets-, sponsor-,försäljnings- eller leverantörsavtal med oss. Vi vill med denna integritetspolicy förklara vilka personuppgifter som föreningen Statement behandlar, hur vi samlar in personuppgifter samt för vilka ändamål som behandlingen sker. Integritetspolicyn beskriver också de rättigheter du som registreradhar och hur du kan göra dem gällande.

2. Centrala begrepp

Personuppgifter: all information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter kan vara namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Behandling av personuppgifter: all hantering av personuppgifter är att anse som behandling. Exempel på behandling är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning,överföring och radering. Personuppgiftsansvarig: den som ensam eller tillsammans med en annan bestämmer ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter och som är ytterst ansvarig för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3. Vem är personuppgiftsansvarig?

Föreningen Statement, organisationsnummer 802511–5687, BOX 11 191, 10061 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för föreningens behandling av dina personuppgifter. information om hur du kontaktar oss finns under avsnitt 16.

4. När samlar vi in personuppgifter?

När du ingår som kund, artist-, samarbets-, sponsor-, försäljnings- eller leverantörsavtal med föreningen Statement.

5. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vid ingående av kund, artist-, samarbets-, sponsor-, försäljnings- eller leverantörsavtal med föreningen Statement behandlar vi följande personuppgifter:

  • För- och efternamn
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Adress

6. För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

Vid ingående av kund, artist-, samarbets-, sponsor-, försäljnings- eller leverantörsavtal med föreningen Statement behöver vi tillgång till dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig samt för att kunna genomföra kundadministration. Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla lagstadgade förpliktelser.

7. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Vid ingående kund, artist-, samarbets-, sponsor-, försäljnings- eller leverantörsavtal med föreningen Statement är behandlingen nödvändig för att kunna fullgöra det avtal i vilket du som registrerad är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås. Om uppgifterna inte lämnas kan föreningen Statements åtaganden inte fullgöras och avtalet kan därmed inte ingås.

8. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Föreningen Statement kommer inte att sälja, hyra, leasa, eller på annat sätt lämna ut de personuppgifter som samlats in. Detta inkluderar inte om det (i) är nödvändigt för att tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet, (ii) tillvarata föreningen Statements rättsliga intressen, eller (iii) upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.

9. Hur länge sparas personuppgifterna?

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Personuppgifter som samlas in vid ingående av artist-, samarbets-, sponsor-, försäljnings- eller leverantörsavtal sparastill och med avtalets upphörande. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det föreligger krav enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, exempelvis vid en pågående juridisk process.

10. Rätt till rättelse samt radering av personuppgifter

Du har rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Du har rätt att begära att felaktiga uppgifter som dig ska korrigeras. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns under avsnitt 16.

11. Rätt till tillgång till personuppgifter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter föreningen Statement behandlar om dig och i vilket syfte genom att begära ett så kallat registerutdrag. Kontakta oss på någon av adressernaunder avsnitt 16 om du vill veta mer om hur föreningen Statement behandlar dina personuppgifter.

12. Rätt till dataportabilitet

Om du har lämnat dina personuppgifter till oss har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll (dataportering). Ett exempel är när du vill flytta dina personuppgifter till en annan operatör. För att du ska kunna nyttja din rätt till dataportabilitet måste din begäran avse sådana personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av samtycke från dig eller för attuppfylla avtalet vi har med dig.

13. Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Se kontaktuppgifter under avsnitt 16. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål.

14. Förändringar av integritetspolicyn

Om denna integritetspolicy ändras kommer föreningen Statement att informera dig via e-post.

15. Säkerhet

Föreningen Statement har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

16. Kontaktinformation till föreningen Statement

Har du frågor om föreningen Statements behandling av personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag, kontakta oss på något av följande sätt:

Senast uppdaterad: 2019-11-28